รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 กดเพื่อเข้าไปดู ไฟล์งาน pdf. รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอัมพร    

Continue reading