รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2564

 

กดเพื่อเข้าไปดู  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)โรงเเรียนอัมพรไพศาล ปีการศึกษา 2564