การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร
การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English
เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565

รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท)
รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 108,617 คะแนน
เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ค้าไม้ ห้อง ป.6/2

-รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท)
รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 76,581 คะแนน
เด็กหญิง นภาศิริ ศิริสุวรรณ ห้อง ป.6/1

-รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท)
รางวัลที่ 3 คะแนนสะสม 71,500 คะแนน
เด็กหญิง มนัสนันท์ สุวรรณเทวิน ห้อง ป.6/1

-รางวัล อันดับที่ 4 (1,000 บาท)
รางวัลที่ 4 คะแนนสะสม 65,037 คะแนน
เด็กหญิง ธีรดา สมานพันธุ์ ห้อง ป.6/1

-รางวัล อันดับที่ 5 (500 บาท)
รางวัลที่ 5 คะแนนสะสม 55,285 คะแนน
เด็กหญิง ณิชมน แก้วพรม ห้อง ป.6/2

รางวัลครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล

-รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
รางวัลที่ 1 ครู ทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด ห้อง ป.6/2

-รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
รางวัลที่ 2 ครู อารีย์ จันทร์ผ่อง ห้อง ป.6/1

-รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
รางวัลที่ 3 ครู ชลฤดี คนธาร์ ห้อง ป.6/3

รางวัลครูผู้ควบคุมห้องเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล
-รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
รางวัลที่ 1 คะแนนรวม 567,089 คะแนน
ครู อารีย์ จันทร์ผ่อง ห้อง ป.6/1

-รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
รางวัลที่ 2 คะแนนรวม 458,701 คะแนน
ครู ทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด ห้อง ป.6/2

-รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
รางวัลที่ 3 คะแนนรวม 122,099 คะแนน
ครู ชลฤดี คนธาร์ ห้อง ป.6/3