Untitled

กิจกรรมการอบรมศิลปะป้องกันตัวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมพรวดีเมื่อวันที่ 21 – 25 พฤจิกายน พ.ศ. 2565