กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ

มีทั้งหมด 10 กิจกรรม ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าร่วม ดังนี้