มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

1. ระดับชั้น ป.1 -3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

1.ด.ช.ณภัทร ควรอนันต์ ป.3/1

2. ด.ญ.ณิชมน แร็กแร็ก ป.3/1

3. ด.ญ.กรกนก เครือกนก ป.3/1

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 400 บาท )

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา

(โรงเรียนมอบให้ 400 บาท)

 

2. ระดับชั้น ป. 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

1. ด.ญ.ชญาดา หล่อทอง ป.6/1

2. ด.ช.ปกป้อง รัตนเมตตา ป.6/1

3. ด.ช.ฌานปการณ์ สืบวงศ์ตระกูล ป.6/1

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอุไร สุทธิเสริม

(โรงเรียนมอบให้ 800 บาท)

 

3. ระดับชั้น ม.1 -3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

1. ด.ญ.กัญญาภัค เอี่ยมแย้ม ม.3/1

2. น.ส.ศศิพิณ เลิศนรินทร์ ม.3/1

3. น.ส.ชรัญชิดา กลิ่นจันทร์ ม.3/1

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 600 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรมมา

(โรงเรียนมอบให้ 600 บาท)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech

ระดับชั้นป.1 – ป.3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.จิดาภา เจริญจิตร์ ป.3/1

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้800บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้800บาท)

 

ระดับชั้นป.4 – ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.ธีรดา สมานพันธุ์ ป.6/1

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้800บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้800บาท)

 

ระดับชั้นม.1-ม.3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.วชิรญา เพิ่มเทศ ม.3/1

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

 

ระดับชั้น ม.4-ม.6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

น.ส.เจษศิกานต์ ชายสมุทร ชั้น ม.4แผน 5

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูศรีสมร ลือเจริญ

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

(หมวดคณิตศาสตร์)

ระดับชั้นป.1 – ป.3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ช.วันรพี ศิริบุตรวงษ์

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้800บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูสุพัจน์ธิกา แสนทวีสุข

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้800บาท)

 

ระดับชั้นม.1-ม.3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.ธีรดา คงจีระ

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้400บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูธราวัลย์ พึ่งสุวรรณ

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้400บาท)

 

(หมวดภาษาไทย)

 

– การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

ระดับชั้น ป.1-ป.3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.ณัฐธยาน์ อัจจิมาพร

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูสุพัจน์ธิภา แสนทวีสุข

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

 

ระดับชั้น ป.4-ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.อัญชิสา ชนิดไทย

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

 

ระดับชั้น ม.1-ม.3

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2

(เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับภาค)

ด.ญ.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูปพิชญา อ่อนใจ

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

 

-การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ระดับชั้น ป.1-ป.3

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2

(เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับภาค)

ด.ญ.ณัฐณดา เอี่ยมเต็ง

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูสุพัจน์ธิภา แสนทวีสุข

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

 

ระดับชั้น ป.4-ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.เกษต์พิชชา สุทธิประภา

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท)

 

ระดับชั้น ม.1-ม.3

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ด.ญ.ณัฐธัญญา ปิ่นทอง

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 600 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูปพิชญา อ่อนใจ

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 600 บาท)

หมวดสังคมศึกษา

1. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3

ด.ญ.ปัญญาภรณ์ ขัตติยพิกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม ครูจิณศิณี บุญทวี

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

2. การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ระดับชั้น ป.4-6

ด.ญ.ออมพลอย บุญนำ และ ด.ญ.เขมนิจ นามผล

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองอันดับ 2

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม ครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

3. การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ระดับชั้น ม.1-3

ด.ญ.นภัส งามสง่า และ ด.ญ จารุกัญญา เอียมานนท์

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 600 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม ครูจริยา ปิ่นมี

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 600 บาท)

หมวดดนตรีนาฏศิลป์

ประเภทเพลงไทยสากล

ระดับชั้น ป.4-6

ด.ญ.ปวริศา จงเหมือนหยก

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 5

( โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อมครูชัญญา พุ่มประดิษฐ์

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ระดับมัธยมต้นม. 1-3 ด.ญ.พรหมพร เกษประทุม

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 6 (โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม

ครูอ้อมจิตร กลัดทอง

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ระดับมัธยมปลายม. 4-6

น.ส.ศุภธิดา สามารถ

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อมครูอ้อมจิตร กลัดทอง

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

 

ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4-6

น.ส.นาถนรี สมุทรเสน

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม

ครูบุญเสริม กระจ่างศรี

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

 

ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์

ระดับประถมศึกษาป. 4-6

ด.ช.สิริกร เกตุแก้ว

ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ 5

( โรงเรียนมอบเงินรางวัล 600 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม

ครูชัญญา พุ่มประดิษฐ์

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 600 บาท)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม. 1- 3

ด.ญ.พรทิพย์พา ยันต์รัตนปทุม

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4

(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม

ครูอ้อมจิตร กลัดทอง (โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-6

น.ส.ธัญพิชชา การบุญได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4

โรงเรียนมอบเงินรางวัล (800 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อม

ครูบุญเสริม กระจ่างศรี(โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท)

ผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี

 

ระดับชั้นป.1 – ป.3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ช.ทีปกร ภาโอภาส

ป.3/2 ( โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท )

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูสายทอง เดชประแดง

( โรงเรียนมอบเงินรางวัล

ให้800 บาท )

 

ระดับชั้นป.4 – ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.มุฑิตา อินทพิจิตร์

ป.6/1( โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์

( โรงเรียนมอบเงินรางวัล

ให้ 800 บาท )

 

ระดับชั้นม.1- ม.3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

น.ส.ขวัญจิรา ฟักนุช

ม.3/1( โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท )

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์

( โรงเรียนมอบเงินรางวัล

ให้ 800 บาท )

-การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

ระดับชั้น ป.4-ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ค้าไม้

ด.ญ.ภัทราพร พิพัฒฐาดร

ด.ญ.ปพิชญา ไหลมา

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 600 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อม

ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 600 บาท)

ผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน (หมวดพลานามัย)

ด.ญ.พรรษา จำปากะนันท์

ด.ญ.กมลทิพย์ ตั้งวรรณสุข

ด.ญ.นันท์นภัส สบายสุข

ด.ญ.เปมิกา อยู่สมศรี

ด.ญ.ศรัญญพร ปิ่นชูทอง

ด.ญ.ศุภัชกร เพชรติ่ง

ด.ญ.วรณัน จันทร์ดา

ด.ญ.ณัฐจัรา เปลี่ยนประเสริฐ

ด.ญ.สิรินทร์ทิพย์ แตงอ่อน

ด.ญ.วิชญาดา จินต์จิรพัฒน์

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (โรงเรียนมอบเงินรางวัล 400 บาท)

ผู้เตรียมความพร้อมครูจรีรัตน์ สมบูรณ์

  1. ครูสุธาสินี ประโมทะกะ ( โรงเรียนมอบเงินรางวัล 400บาท)