กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล

กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล

 

ทุกเช้า หลังนักเรียนได้รับโอวาทจากท่านอาจารย์ใหญ่ นักเรียนจะเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดบทนบพระคุณ สรรเสริญพระบารมี

 

และเนื่องจากพระอาการประชวรของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทางโรงเรียนจึงให้มีการสวดมนต์โพชฌังคปริตร ในทุกวันศุกร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

กิจกรรมหน้าเสาธงนี้เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ในเรื่องการแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย รวมถึงความมีระเบียบวินัยของนักเรียน