แข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและครูที่ไปประกวดแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เข้าร่วมการแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ครั้งที่ 14 ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับ รางวัลชมเชย

 

มีรายชื่อนักเรียนต่อไปนี้

 

1.นางสาว ธมลวรรณ โฉมงาม

2.นางสาว เขมิกา มีแป้น

3.นางสาว ภัทรวดี สังข์ทอง

4.นางสาว ลภัฎรดา ปิ่นศรี

5.นางสาว พัชมณฑ์ หนทอง

6.นางสาว ศิรินภา กระจ่างศรี

7.นางสาว ทรรศนันท์ เชาว์ดิลกวัฒน์

8.นางสาว มนัสวี ต้นลาภเจริญ

9.นางสาว ธนัชชา เทพปาน

10.เด็กหญิง ฟัยรูซ ชายมัน

11.เด็กหญิง เมธาพร รัศมีทัต

โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท

 

ครูผู้ดูแล ครูณกานต์วลิน คำโพธิ์ทองทาน

โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท