โครงการ”พัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”

โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้จัดการแสดงร่วมในโครงการ”พัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยเทศบาลปากเกร็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดแสดง ณ เวทีท่าน้ำปากเกร็ด โดยมีการแสดงในวันอาทิตย์ที่15ม.ค.66และวันเสาร์ที่ 4 ก.พ.66 3ชุดการแสดง

1.ชุดบายศรีสู่ขวัญ

ด.ญ.ภาวนา แสงกระสินธ์ ป.5/3

2.ด.ญ. ปวริศา ทองบ่อ ป.5/3

ด.ญ ณัฎฐิญา มุทิตา ป.5/3

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน”ยกรบ”

1.น.ส.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี (พระราม)

2.ด.ญ.ปวริศา ทองบ่อ (พระลักษณ์)

3.น.ส. มนสิชา ดาวอุษาสุข ( ทศกัณฐ์)

4.ด.ช ฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ( หนุมาน )

5.น.ส.วัลลภา ชินวัฒนา ( เปาวนาสูร )

6.น.ส.ปุญญาภา ครุฑพันธ์ ( มโหทร )

7.ด.ญ.มิถุนา บุญหนา ( ชมภูพาน )

8.ด.ช.ปัญจพล แช่มชื่น ( สุครีพ)

9.น.ส.นิชานันท์ ศิริสุวรรณสิทธิ์ ( องคต )

 

ชุด “รากไทย”

1.น.ส.อรกัญญา ธีรนันทพิชิต ม.3/2

2.ด.ญ.สุภัสรา โอสถอภิรักษ์ ม.2/1

3.น.ส.จันทร์ธิดา สมจิตต์ ม.4P2

4.น.ส.เจตศิกานต์ ชายสมุทรม.4P5

5.น.ส.เณศรา ประเสริฐราชกิจ ม.3/2

 

ผู้ฝึกซ้อมโขน

คุณครูพุทธณกร สุนทรวงษ์

คุณครูสมชาย กุลเกิด

ผู้ฝึกซ้อมชุดรากไทย

คุณครูจิราภรณ์ สุวรรณวนิช