กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ

นักเรียนตัวแทนรับเกียรติบัตร “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ” มีดังต่อไปนี้

 

1. กิจกรรมผ้าขนหนูเก่า… เราขอ

นางสาวอรภิญญา แดงสวัสดิ์ ม.5p1

 

2. ขยะสร้างประโยชน์

นางสาวเขมจิรา บุญมี ชั้น ม.5p2

 

3. ซองยาเก่า..เราขอ

เด็กชายฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ชั้นป.6/1

 

4. Power of Underwear

นางสาวณัฏฐณิชา พระชัย ม.5p2

 

5. หนังสือเก่าของพี่ ใหม่ของน้อง

เด็กหญิงจิรชยา ซึ้งประเสริฐ ม.3/2

 

6. รองเท้าเก่าของพี่ ใหม่ของน้อง

เด็กหญิงภัทรวดี จงกล ป.6/4

 

7. ธนาคารห่วงใย

นางสาวณัฐนิชา พูนประสิทธิ์ ม.5p2

 

8. ถุงเท้าเก่า..เราขอ

เด็กหญิงเกณิกา เจริญจิตร์ ป.4/1

 

9. ไร้โชค .. แต่รับบุญ

นางสาววัลลภา ชินวัฒนา ม.5p4

 

10. ปฏิทินเก่า….เราขอ

นางสาววรัทยา สามินทร์ ม.4p1