การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร

การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท)

รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 369,926 คะแนน

เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พิกุลทอง ห้อง ม.2/1

รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท)

รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 130,479 คะแนน

เด็กหญิง กชพรรณ ทวีกวินวงศ์ ห้อง ม.1/1

รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท)

รางวัลที่ 3 คะแนนสะสม 123,104 คะแนน

นางสาว จิรภา เเดงสังวาลย์ ห้อง ม.4 แผน 1

รางวัล อันดับที่ 4 (1,000 บาท)

รางวัลที่ 4 คะแนนสะสม 109,240 คะแนน

เด็กหญิง ธีรดา สมานพันธุ์ ห้อง ป.6/1

รางวัล อันดับที่ 5 (500 บาท)

รางวัลที่ 5 คะแนนสะสม 103,921 คะแนน

เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ค้าไม้ ห้อง ป.6/2

 

รางวัลครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล

 

รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)

รางวัลที่ 1 ครู อุชุกร สร้อยทอง ห้อง ม.2/1

รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)

รางวัลที่ 2 ครู ศิริเกียรติ ชูวงศ์โกมล ห้อง ม.1/1

รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)

รางวัลที่ 3 ครู มุกดา พงษ์งามเกียรติห้อง ม.4 แผน 1

 

รางวัลครูผู้ควบคุมห้องเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล

 

รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)

รางวัลที่ 1 คะแนนรวม 515,757 คะแนน

ครู อารีย์ จันทร์ผ่อง ป.6/1

รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)

รางวัลที่ 2 คะแนนรวม 444,095 คะแนน

ครู อุชุกร สร้อยทอง ห้อง ม.2/1

รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)

รางวัลที่ 3 คะแนนรวม 417,043 คะแนน

ครู ศิริเกียรติ ชูวงศ์โกมล ม.1/1