กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดอบรมกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 -16 มิถุนายน พ.ศ 2566
ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียน อัมพรไพศาล