กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจิต การเจริญปัญญา เรียนรู้ศาสนพิธี การถวายสังฆทาน ได้รับความรู้จากการเดินชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดที่แฝงด้วยคติธรรม คำสอน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย