ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.2

นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่วัดสามง่าม ตำบลลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่าง วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

มอบนักเรียนให้พระอาจารย์ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม

ตัวแทนนักเรียนมอบ พาน กรวย ธูปเทียนแด่พระอาจารย์

กิจกรรมเชือกผูกใจ

สวดมนต์ทำวัตรเย็น