จัดกิจกรรม Eat Out ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดกิจกรรม Eat Out ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมและมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table manners) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ Rama Gardens

 

คณะครูและกรรมกรนักเรียน

 

คณะครูและตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ

นางสาวภัทรธิดา ดวงแก้ว

นางสาววลีรักษ์  รักซเติน

 

อาจารย์ใหญ่ คณะครู และนักเรียน

 

 

 

 

For multiple setting

 

Italian tilamisu with Vanilla Ice cream

Homemade spinach and cheese bread

 

Green pea soup with almond

 

Pan seared fillet of sea bass, Mushroom cream sauce, Seasonal vegetables buttered &  Masked potato

 

pork fillet with sun dried tomatoes,Parma ham thyme jus, Seasonal vegetables buttered and mashed potato

 

Green salad    and prawns cocktail

 

ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ

 

อาจารย์อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ กล่าวตอบนักเรียน