การแข่งขัน“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”

การประกวดแข่งขันกับหน่วยงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด
“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”
ประจำปีการศึกษา 2566
สถานที่ประกวดแข่งขัน โรงเรียนปากเกร็ด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3และ4-6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ ด.ช.ศุภวิทย์ บุญทอง
ชั้น ป.3/1 และุด.ญ.ปภัสสร
ภูพวกชั้น ป.5/1
ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 600 บาท
โรงเรียนมอบให้ 600 บาท
ครูผู้เตรียมความพร้อม
ครูกรอุษา สงวนงาม
และครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะลิศ อันดับ 1
ได้แก่ ด.ช.ณัฐเศรษฐ คลองคล้อยและ ด.ญ.พิมพ์ณดา พชรจุรีย์วุฒิ
ชั้นอนุบาล 3 ได้รับ โล่รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 600 บาท

 

 

 

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ได้รับรางวัลรองชนะลิศ อันดับ 1
ได้แก่ ด.ช.อชิระ เจนกิจวัฒนาเลิศ
และ ด.ญ.กัญญภัทร สุภาผล
ชั้น ป.3/1 โรงเรียนมอบให้ 600 บาท

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลรองชนะลิศ อันดับ 1
ได้แก่ ด.ช.ธันยาทัช เทศทอง
และ ด.ญ.มนัสนันท์ เจริญเลิศยศ
ชั้น ป.6/1
โรงเรียนมอบให้ 600 บาท

 

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ ด.ญ.ภาณุภาภัคค ท้วมหลุ่ม
นักเรียนชั้น ป.6/3
ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 600 บาท
โรงเรียนมอบให้
600 บาท
ครูผู้เตรียมความพร้อม
ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์