การแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อชิงทุนการศึกษา

การแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อชิงทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 1มิ.ย.2560 – 31 ส.ค.2560 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 5 อันดับ รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 97,641 คะแนน นางสาวนิชา ดิษฐชัมภะ ห้อง ม.4 แผน1 รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 93,006 คะแนน นางสาวชุติมา วงศ์มีแก้ว ห้อง ม.6แผน4/1 รางวัลที่ 3 คะแนนสะสม 84,620 คะแนน ด.ญ.นาฎะ เจียมจิตจรุง ห้อง ป.6/2 รางวัลที่ 4 คะแนนสะสม 81,372 คะแนน ด.ญฉมากสานต์ ชนะศุพภจน์ ห้อง ป.6/2 รางวัลที่ 5 คะแนนสะสม 77,497 คะแนน […]

Continue reading


นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้เข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้เข้ากราบพระบรมศพหลังจากการสวดด้วย

นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้เข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้เข้ากราบพระบรมศพหลังจากการสวดด้วย

Continue reading


ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ครั้งที่9 และภาษาอังกฤษครั้งที่ 12

ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2 วันที่ 2 กันยายน 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากนักเรียน 968 คน ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ด.ญ.ธนพร ศรีสิงห์ ป.6/1 ได้คะแนน 87 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม คุณครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส     ผลการแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกฏ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 10 กันยายน 2560 น.ส.พัณณรังษี พงศาพิสุทธิ์ ม.4แผน3 ได้รับรางวัลชมเชย จากลำดับที่ 11-50 จากนักเรียนทั่วประเทศ  รับทุนการศึกษา […]

Continue reading


ร่วมด้วยช่วยกันจัดขนมนำส่งสำนักพระราชวัง

     วันเสาร์ ที่23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา……สมาคมครูและศิษย์อัมพรไพศาล ร่วมกับจิตอาสาหลายๆกลุ่มเพื่อแจกจ่ายเป็นอาหารว่าง แก่ผู้เข้าเฝ้ากราบพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Continue reading


ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ วัดราชาธิวาสวิหาร จำนวน 2,093 ช่อ

สมาคมครูและศิษย์โรงเรียนอัมพรไพศาล คณะครู ศิษย์ปัจจุบันระดับมัธยมศึกษา และชุมนุมหนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ วัดราชาธิวาสวิหาร จำนวน 2,093 ช่อ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

Continue reading


ชนะเลิศการแข่งขัน(Digital Art Painting) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Art Painting) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมดังนี้ 1. รางวัลที่ 1 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้นทุนการศึกษา 1000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เด็กชายพรรษโมกข์ ขาวบริสุทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก       2. รางวัลที่ 2 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลายทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวาทินี จิระพินทุ

Continue reading


การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ กำจรวิริยะวณิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้ 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก     2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงรุ่งรวี จำปีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้ 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง   3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย […]

Continue reading


แข่งขันสอบวัดผลภาษาอังกฤษกับบริษัท ไดเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผลการแข่งขันสอบวัดผลภาษาอังกฤษกับบริษัท ไดเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (DynEd International Co.,Ltd) ตามมาตรฐาน CEFR เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ขนะเลิศ รางวัลที่ 1 ด.ญ. บัณฑิตา อ่องละออ ม.3/1 ได้รับ Notebook Lenovo 1 เครื่อง พร้อม license และทางโรงเรียนได้ license 10 ใบ       รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ด.ญ. ทยาภา วงศ์วัฒนากูล ม.3/1 ได้รับ Tablet Atec ขนาด 8 นิ้ว […]

Continue reading


ชนะเลิศ จากการเขียนเรียงความในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเขียนเรียงความในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงพยาบาลกรุงไทย ระดับประถมและมัธยมต้น ด.ญ.ฐานันด์ ฟื้นตน , ด.ญ.มนัสยา รอดอ่อน และ ด.ญ.วรรณษา แก้ววงษา ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลคนละ2000บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก คนละ 1000 บาท  

Continue reading


เกมคอมพิวเตอร์ Number Boxes

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ด.ช.รัฐภูมิ ฉางทรัพย์ และ ด.ช.หิรัณญ์พฤกษ์ เสามั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน เกมคอมพิวเตอร์ Number Boxes พร้อมเงินรางวัล 400 บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก คนละ 400 บาท

Continue reading