การแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อชิงทุนการศึกษา

การแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อชิงทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 1มิ.ย.2560 – 31 ส.ค.2560 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 5 อันดับ รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 97,641 คะแนน นางสาวนิชา ดิษฐชัมภะ ห้อง ม.4 แผน1 รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 93,006 คะแนน นางสาวชุติมา วงศ์มีแก้ว ห้อง ม.6แผน4/1 รางวัลที่ 3 คะแนนสะสม 84,620 คะแนน ด.ญ.นาฎะ เจียมจิตจรุง ห้อง ป.6/2 รางวัลที่ 4 คะแนนสะสม 81,372 คะแนน ด.ญฉมากสานต์ ชนะศุพภจน์ ห้อง ป.6/2 รางวัลที่ 5 คะแนนสะสม 77,497 คะแนน […]

Continue reading


นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้เข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้เข้ากราบพระบรมศพหลังจากการสวดด้วย

นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้เข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้เข้ากราบพระบรมศพหลังจากการสวดด้วย

Continue reading


ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ครั้งที่9 และภาษาอังกฤษครั้งที่ 12

ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2 วันที่ 2 กันยายน 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากนักเรียน 968 คน ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ด.ญ.ธนพร ศรีสิงห์ ป.6/1 ได้คะแนน 87 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม คุณครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส     ผลการแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกฏ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 10 กันยายน 2560 น.ส.พัณณรังษี พงศาพิสุทธิ์ ม.4แผน3 ได้รับรางวัลชมเชย จากลำดับที่ 11-50 จากนักเรียนทั่วประเทศ  รับทุนการศึกษา […]

Continue reading


ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ วัดราชาธิวาสวิหาร จำนวน 2,093 ช่อ

สมาคมครูและศิษย์โรงเรียนอัมพรไพศาล คณะครู ศิษย์ปัจจุบันระดับมัธยมศึกษา และชุมนุมหนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ วัดราชาธิวาสวิหาร จำนวน 2,093 ช่อ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

Continue reading


ชนะเลิศการแข่งขัน(Digital Art Painting) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Art Painting) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมดังนี้ 1. รางวัลที่ 1 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้นทุนการศึกษา 1000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เด็กชายพรรษโมกข์ ขาวบริสุทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก       2. รางวัลที่ 2 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลายทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวาทินี จิระพินทุ

Continue reading


แข่งขันสอบวัดผลภาษาอังกฤษกับบริษัท ไดเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผลการแข่งขันสอบวัดผลภาษาอังกฤษกับบริษัท ไดเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (DynEd International Co.,Ltd) ตามมาตรฐาน CEFR เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ขนะเลิศ รางวัลที่ 1 ด.ญ. บัณฑิตา อ่องละออ ม.3/1 ได้รับ Notebook Lenovo 1 เครื่อง พร้อม license และทางโรงเรียนได้ license 10 ใบ       รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ด.ญ. ทยาภา วงศ์วัฒนากูล ม.3/1 ได้รับ Tablet Atec ขนาด 8 นิ้ว […]

Continue reading


ชนะเลิศ จากการเขียนเรียงความในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเขียนเรียงความในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงพยาบาลกรุงไทย ระดับประถมและมัธยมต้น ด.ญ.ฐานันด์ ฟื้นตน , ด.ญ.มนัสยา รอดอ่อน และ ด.ญ.วรรณษา แก้ววงษา ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลคนละ2000บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก คนละ 1000 บาท  

Continue reading


เกมคอมพิวเตอร์ Number Boxes

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ด.ช.รัฐภูมิ ฉางทรัพย์ และ ด.ช.หิรัณญ์พฤกษ์ เสามั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน เกมคอมพิวเตอร์ Number Boxes พร้อมเงินรางวัล 400 บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก คนละ 400 บาท

Continue reading


ชนะเลิศการเข้าร่วมการแข่งขันLa France en defile Popular Vote

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้เข้าร่วมการแข่งขัน La France en defile Popular Vote 2017 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการแข่งขัน น.ส.ปุณยวีร์ นาครัฐเศรษฎ์ และ น.ส.พิมพิชา พรหมวาส ม.6แผน3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Best popularity” ได้ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตรโรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12สิงหาคม

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และ กิจกรรมบูชาพระคุณแม่ ปี2560

Continue reading