ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ศิลปะ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ( 78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4 ) เด็กหญิงบุณยานุช ปรีชา ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง 2. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ( 75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 ) เด็กหญิงลลิตภัทร จารุศังข์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์ 3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “สังคมศึกษาฯ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ( 86 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ) 1. เด็กหญิงชัญญ์กัลย์ วุ้นเหลี่ยม 2. เด็กหญิงธนิสรา นระโพธิ์ 3. เด็กหญิงนันท์ณภัส เอกปัชชา 4. เด็กหญิงพิชญธิดา แต้มศรี 5. เด็กหญิงไปรยา จันทะนา ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี 2. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ( […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “วิทยาศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ( 80.41 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 ) 1. เด็กหญิงกรวรรณ ตั้งธนโชติกุล 2. เด็กหญิงณปุญวรา บุญชูวงศ์ 3. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. นางสาวภัชสิรินท์ ปิ่นมี , 2. นางอุไร สุทธิเสริม 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ( 82 […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “คณิตศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  ( 83 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 ) เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ลัดดาแย้ม ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูภายูร ศรีบุญขำ 2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ( 74 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 ) 1. เด็กชายกฤษณ์ ฉัตรอุทัย 2. เด็กชายหัสพงศ์ ฟักสุขจิตต์ ครูผู้เตรียมความพร้อม […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ภาษาไทย”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ( 88 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ) เด็กหญิงปิยวดี พวงผล ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวาสนา เพชรคุ้ม 2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 ) เด็กหญิงวิภาณีย์ เพ็ญแสงธนานนท์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง 3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ […]

Continue reading


การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 1 (จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ) ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – 6 )ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 441 คน จำนวน 100 โรงเรียน ซึ่งคะแนนผ่านเข้ารอบชิงเพชรยอดมงกุฎ 81 คะแนน ด.ญ.ปวริศา พุ่มแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ทำคะแนนได้ 76 คะแนน ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 10 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก 600 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรมมา ทางโรงเรียนมอบให้ 600 บาท และในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “อนุบาล”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 1. รายการ”การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย”  80 คะแนน ได้รับเหรียญทอง อันดับที่ 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ สันโดษ 2. เด็กหญิงศุภาวรรณ เจริญประกอบ 3. เด็กหญิงสโรชา สุทธิโสธร ครูผู้เตรียมความพร้อม 1. นางสาวจตุพร ยังแสนภู 2. นางประไพศรี นำพัก 2. รายการ “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย” 73 คะแนน ได้รับเหรียญเงิน อันดับที่ 7 1. เด็กหญิงกุลปริยา ผิวอ่อน 2. […]

Continue reading


ความประทับใจของศิษย์เก่าอัมพรไพศาล ในงานคืนสู่เหย้าปี 61  คุณน้อย ( คุณเยาวเรศ โกศลดลดิจ )

ความประทับใจของศิษย์เก่าอัมพรไพศาล ในงานคืนสู่เหย้าปี 61 คุณน้อย ( คุณเยาวเรศ โกศลดลดิจ )   เมื่อวานมีกิจกรรมประทับใจ 2 กิจกรรม ช่วงเช้างานคืนสู่เหย้าชาวอัมพรไพศาล ประทับใจและสนุก เสียดายที่ต้องรีบกลับเพราะมีคอนเสิร์ตเบิร์ดช่วงบ่าย  ในงานคืนสู่เหย้าดีใจมากที่ได้กราบคารวะอาจารย์อาวุโส อายุ 85-95 ปี สัญญากับตัวเองว่าถ้าไม่ติดภาระกิจสำคัญจะพยายามไปร่วมงานทุกครั้งเพราะแต่ละครั้งอาจารย์ที่สามารถมาร่วมงานได้จำนวนลดลงเรื่อยๆ ช่วงที่สร้างความประทับใจให้ชาวอัมพรฯทุกคนคือ..คณะจัดงานนำคลิปวิดีโอ “ท่านผู้หญิงยศวดี อัมพรไพศาล” ซึ่งพวกเราสมัยเป็นนักเรียนจะเรียกท่านว่า อาจารย์ใหญ่ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งร.ร. ในคลิปท่านเล่าประวัติของท่าน ประวัติการก่อตั้งร.ร.ซึ่งพวกเราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้พวกเราบางคนถึงกับน้ำตาซึมก็คือระลึกถึงสมัยที่เรียนอยู่ หลังเคารพธงชาติทุกวัน จะได้ฟังเสียงจริงตัวจริงของท่าน ท่านจะอบรมสั่งสอน ปลูกฝังสิ่งดีงามมากมายให้นกเรียน สามารถนำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย “ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน” คือคติประจำใจของท่าน และมอบให้เป็นสมบัติล้ำค่าแก่ชาวอัมพรฯทุกคน น้อยได้นำมาใช้ตลอดมาโดยเฉพาะในการทำงานที่กฟผ.จนเกษียณอายุงาน สำหรับความขยันของท่านทุกคนทราบดีบางวัน ท่านจะเดินขึ้นไปตรวจห้องเรียนทุกตึกทุกห้องทุกเวลาที่ท่านอยากทำโดยไม่แจ้งล่วงหน้า น้อยได้ศึกษาที่ร.ร.อัมพรฯในชั้นอุดมศึกษา แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่สำหรับน้อยเป็นความทรงจำที่ดีมากๆ น้อยได้พบกับอาจารย์ใหญ่ คณะอาจารย์ทั้งประจำและพิเศษที่เป็นอาจารย์ด้วยจิต วิญญาณ นอกจากจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยแล้วยังเข้มข้นเรื่องวิชาการ ทุกท่านมุ่งมั่นให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้มากที่สุด ในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนมีน้อย จำได้ว่าร.ร.จะเก็บสถิตินักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐ และเชิญรุ่นพี่เหล่านั้นมาเล่าประสบการณ์ต่างๆให้น้องๆฟังเพื่อให้เกิดเเรงบันดาลใจ น้อยก็คือหนึ่งในนั้น […]

Continue reading


โครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 18 กันยายน 2561 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 4,378 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เด็กหญิงธิติกาญจน์ สาระวิบูลย์สุข รางวัลทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบัตร อันดับ 1 ของภาคกลาง อันดับ 6 ของประเทศ เด็กหญิงนลินรัตน์ จรัสจารุทัศน์ รางวัลเกียรติบัตร อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 2 ของภาคกลาง อันดับ 9 ของประเทศ ครูธราวัลย์ พึ่งสุวรรณ ผู้เตรียมความพร้อม

Continue reading


พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรSpeed English เพื่อชิงทุนการศึกษา

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) นางสาว นิชา ดิษฐขัมภะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 p.1 ทำคะแนนได้ 70,624 คะแนน รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) เด็กหญิง พลอยกมล เคลียพวงพิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/5 ทำคะแนนได้ 68,279 คะแนน รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) เด็กชาย […]

Continue reading