การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566   รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล   รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 369,926 คะแนน เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พิกุลทอง ห้อง ม.2/1 รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 130,479 คะแนน เด็กหญิง กชพรรณ ทวีกวินวงศ์ ห้อง ม.1/1 รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) […]

Continue reading


กิจกรรมของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2565

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีสมบัติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีสมบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเหรียญรวมทั้งหมด 10 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร   จากการแข่งขันดังนี้….. ได้รับเหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ว่ายน้ำ…ท่ากรรเชียง 100 เมตร ว่ายน้ำ…ท่ากรรเชียง 50 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าผีเสื้อ 100 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร   ได้รับเหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ ว่ายน้ำ…ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ว่ายน้ำ…ท่ากบ 100 […]

Continue reading


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ

นักเรียนตัวแทนรับเกียรติบัตร “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ” มีดังต่อไปนี้   1. กิจกรรมผ้าขนหนูเก่า… เราขอ นางสาวอรภิญญา แดงสวัสดิ์ ม.5p1   2. ขยะสร้างประโยชน์ นางสาวเขมจิรา บุญมี ชั้น ม.5p2   3. ซองยาเก่า..เราขอ เด็กชายฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ชั้นป.6/1   4. Power of Underwear นางสาวณัฏฐณิชา พระชัย ม.5p2   5. หนังสือเก่าของพี่ ใหม่ของน้อง เด็กหญิงจิรชยา ซึ้งประเสริฐ ม.3/2   6. รองเท้าเก่าของพี่ ใหม่ของน้อง เด็กหญิงภัทรวดี จงกล ป.6/4   7. ธนาคารห่วงใย นางสาวณัฐนิชา พูนประสิทธิ์ ม.5p2   8. ถุงเท้าเก่า..เราขอ เด็กหญิงเกณิกา […]

Continue reading


โครงการ”พัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”

โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้จัดการแสดงร่วมในโครงการ”พัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยเทศบาลปากเกร็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดง ณ เวทีท่าน้ำปากเกร็ด โดยมีการแสดงในวันอาทิตย์ที่15ม.ค.66และวันเสาร์ที่ 4 ก.พ.66 3ชุดการแสดง 1.ชุดบายศรีสู่ขวัญ ด.ญ.ภาวนา แสงกระสินธ์ ป.5/3 2.ด.ญ. ปวริศา ทองบ่อ ป.5/3 ด.ญ ณัฎฐิญา มุทิตา ป.5/3 โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน”ยกรบ” 1.น.ส.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี (พระราม) 2.ด.ญ.ปวริศา ทองบ่อ (พระลักษณ์) 3.น.ส. มนสิชา ดาวอุษาสุข ( ทศกัณฐ์) 4.ด.ช ฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ( หนุมาน ) 5.น.ส.วัลลภา ชินวัฒนา ( เปาวนาสูร ) 6.น.ส.ปุญญาภา ครุฑพันธ์ ( มโหทร ) […]

Continue reading


แข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและครูที่ไปประกวดแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมการแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ครั้งที่ 14 ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับ รางวัลชมเชย   มีรายชื่อนักเรียนต่อไปนี้   1.นางสาว ธมลวรรณ โฉมงาม 2.นางสาว เขมิกา มีแป้น 3.นางสาว ภัทรวดี สังข์ทอง 4.นางสาว ลภัฎรดา ปิ่นศรี 5.นางสาว พัชมณฑ์ หนทอง 6.นางสาว ศิรินภา กระจ่างศรี 7.นางสาว ทรรศนันท์ เชาว์ดิลกวัฒน์ 8.นางสาว มนัสวี ต้นลาภเจริญ 9.นางสาว ธนัชชา เทพปาน 10.เด็กหญิง ฟัยรูซ ชายมัน 11.เด็กหญิง เมธาพร รัศมีทัต โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 บาท   ครูผู้ดูแล ครูณกานต์วลิน คำโพธิ์ทองทาน โรงเรียนมอบเงินรางวัล 800 […]

Continue reading


สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนอัมพรไพศาล

สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนอัมพรไพศาล จากการแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2565 7 หมวดวิชา เข้าร่วมทั้งหมด 45 รายการ ได้รับเหรียญทั้งหมด 51 เหรียญ

Continue reading


แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน”ระดับประเทศ” และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับชาติ”

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและครูที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน”ระดับประเทศ” และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับชาติ”   หมวดภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ   – การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : การเขียนเรียงความ ม.1-3 ได้เหรียญเงิน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ด.ญ.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท) ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน นางสาวปพิชญา อ่อนใจ (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท)   – การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ได้เหรียญทอง นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ด.ญ.ณัฐณดา เอี่ยมเต็ง (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท) ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน นางสุพัจน์ธิภา แสนทวีสุข (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท)   หมวดสังคมศึกษา – การแข่งขันตอบปัญหาสังคม (ทีม 2 คน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ […]

Continue reading


การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็ก เสาร์ที่ 14 มกราคม เทศบาลบางคูวัด ร่วมประกวดตำส้มตำลีลา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รางวัล 4,000 บาท และ แสดงลีลาประกอบเพลง ส้มตำ เพลงรากไทย   นักเรียนที่เข้าการแข่งขัน ด.ญ เมธาพร รัศมิทัต ม.1/2 ด.ญ ศุภิสรา โอสถอภิรักษ์ ม.2/1 ด.ญ อาทิตยา บุญลือพันธ์ ม.2/4   นักเรียนที่เป็นผู้แสดง 1.นางสาววัลภา ชินวัฒนา ม.5 แผน4 2.นางสาวเขมจิรา บุญมี ม.5 แผน2 3.นางสาวเณศรา ประเสริฐราชกิจ ม.3/2 4. นางสาวอรกัญญา ธีรนันทพิชิต ม.3/2 5. นางสาวเจษศิกานต์ ชายสมุทร ม.4 แผน 5   ครูผู้ฝึกสอน ครูจิราภรณ์ สุวรรณวนิช

Continue reading