กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 – รอบที่1 เวลา 9.00 -​ 10.00น. นักเรียนชั้น อนุบาล 3 -​ ประถมศึกษาปีที่ 4 – รอบที่2 เวลา 10.00 -​ 12.00 น. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 6 – รอบที่ 3 เวลา 13.00 -​14.00 น. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 2

Continue reading


แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ หยุดวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งนักเรียนประจำ และเปิดเรียนเป็นปกติ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading


กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ประจำปี 2561

กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ต้อนรับลูกรักสู่การเป็น “เด็กติดปีก”หรือ “เด็กหอ” ของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างน้องพี่นักเรียนประจำร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข

Continue reading


กำหนดวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 – ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ไป-กลับ) เวลา 9.00 น. – ประชุมนักเรียนประจำใหม่ เวลา 13.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 – นักเรียนประจำเก่าเข้าหอ เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนองครักษ์ จ. นครนายก 1. ผลการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 98 คะแนน (ได้ไปต่อระดับประเทศ) นางสาว จุฑาทิพย์ ณ ลำปาง นางสาว กมลชนก ทิศรัตน์  นางสาว พิรญาณ์ ธนงค์ นางสาว อัญธิกา ตั้นอ้น นางสาว พลอยไพลิน พริ้งสกุล ครูผู้เตรียมความพร้อม นางสาวอัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ นางศิริรัตน์ มีสมบูรณ์ 2. ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 76.75 คะแนน นางสาว ฑิติยา ศรีกล่ำ ครูผู้เตรียมความพร้อม นางมุกดา […]

Continue reading


“ระดับปฐมวัย”

มหกรรมการศึกษาเอกชนนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่13-14 มกราคม 2561 “ระดับปฐมวัย” โรงเรียนอัมพรไพศาล ผลการแข่งขันดังนี้ 1. การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ เด็กหญิงสราลียา จิตสาระอาภรณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูบุษบา รัตนบุรี 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน เด็กชายกรวิชญ์ มิ่งมิตวัน นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูประไพศรี นำพัก 3. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงปวริศา จงเหมือนหยก นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูณชวฤน พลอยขาว, ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก 4. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับปฐมวัย เด็กหญิงซัลมา จึงศรีจันทร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้เตรียมความพร้อมครูสุมาพร กิ่งมะลิ 5. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับป.1 – […]

Continue reading


การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 07.00 – 15.00 น. และวันเสาร์เวลา 8.30 – 12.00 น. ติดต่อที่กองกลางโรงเรียนอัมพรไพศาล สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 02583 7174 และ 025837158

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (65 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายพรรษโมกข์ ขาวบริสุทธิ์ 2. เด็กหญิงเธียรดา วงษ์เงิน ครูผู้ควบคุม นางสาวพัชรินทร์ จงเหมือนหยก 2. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (80.67 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยสุข 2. เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ครูผู้ควบคุม 1. […]

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560   [ รายการระดับมัธยมศึกษา ] 1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (65.6 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ตั้งสี ครูผู้ควบคุม นางสาวกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ 2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (90.8 คะแนน) ชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน นางสาวฑิติยา ศรีกล่ำ ครูผู้ควบคุม นางมุกดา พงษ์งามเกียรติ 3.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 […]

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560   [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (96 คะแนน) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ครูผู้ควบคุม นางสาวจินตนา ชีวะพฤกษ์ 2. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (86.64 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงกมลชนก อ้นตระการ 2. เด็กหญิงดิษญา บุญชื่น ครูผู้ควบคุม นางสายทอง เดชประแดง   […]

Continue reading