รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 กดเพื่อเข้าไปดู ไฟล์งาน pdf. รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอัมพร    

Continue reading


#AmpornpaisarnZeroWaste

เดือนมิถุนายน โรงเรียนอัมพรไพศาล ลดปริมาณขยะ จากล่องเครื่องดื่ม จากน้องๆอนุบาล ประถม 1 – ประถม 6 และจากถังคัดแยกขยะโดย นักเรียน ม. 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปรีไซเคิล 141.5 กิโลกรัม และมีเป้าหมายในการลดใช้ขยะชนิดอื่น โดยการงดใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว เช่นแก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ถุงพลาสติก สิ่งที่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้ให้ความร่วมมือ -งดการใช้โฟมทุกชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -งดการใช้หลอดเครื่องดื่ม มากกว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยคุณยายหญิง แต่ช่วงหลังมีการใช้หลอดกับกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งหลอดเหล่านั้นนำไปใช้ทำหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รณรงค์ให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว และพกถุงผ้า ขยะเศษอาหาร นักเรียน และครูวิทยาศาสตร์ นำไปผลิตปุ๋ยน้ำ นำไปเลี้ยงไส้เดือน #AmpornpaisarnZeroWaste #zerowaste #โลกสวยด้วยมือเรา #ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเอง

Continue reading