กิจกรรม “ธรรมะสู่อนุบาล” ของน้องๆชั้นอนุบาล 1-3

กิจกรรม “ธรรมะสู่อนุบาล” ของน้องๆชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอัมพรไพศาล เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 อบรมธรรมโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชร ในหัวข้อ “เด็กดีของพ่อแม่ เด็กดีของคุณครู และเด็กดีของเพื่อน” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระคุณพ่อแม่ การทำตนเป็นเด็กดี โดยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมเด็กๆได้รับความรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข

Continue reading


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (62 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายกันตพงศ์ ทุ่มขนอน 2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิษณุนรานนท์ 3. เด็กหญิงรุ่งรวี จำปีทอง ครูผู้ควบคุม นางอุไร สุทธิเสริม     [ รายการระดับมัธยมศึกษา ] 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (67.6 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน […]

Continue reading


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางระดับคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง (89 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กชายฆฤน อมรวิริยะกุล ครูผู้ควบคุม นางสาวภายูร ศรีบุญขำ 2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (95 คะแนน) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายภูวิช เพ็ชรจินดา 2. เด็กชายวรปภพ สุทธิจารี ครูผู้ควบคุม 1. นางสาววิภาวดี แทนมูล 2. […]

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญต่างๆระดับประถม และมัธยม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (71 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงจาฏุพัจน์ ธาราเสพ ครูผู้ควบคุม นางฉัตรแก้ว ปิงมะโน 2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (87 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงวิภาณีย์ เพ็ญแสงธนานนท์ ครูผู้ควบคุม นางสุสิดา ประสพทรัพย์ 3.การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (71 […]

Continue reading


โครงการอบรมมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ.สถาบัน วาแตล (VATEL) มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ.สถาบัน วาแตล (VATEL) มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 โดยมี อาจารย์ อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ และคุณครู นักเรียนชั้น ม.4แผน3 ม.5แผน3 ม.6แผน3 จำนวน 53 คน ร่วมการอบรมในครั้งนี้ จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ และเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกได้อย่างถูกวิธีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในการเข้าสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคต

Continue reading


แจ้งผลการแข่งขัน FINA WORLD CHAMPIONSHIP 2017

น.ส.สุดที่รัก วัชรบุศราคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แผน1 โรงเรียนอัมพรไพศาล เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ FINA WORLD CHAMPIONSHIP 2017 ณ เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี เป็นรายการระดับโลก มีนักกีฬาว่ายน้ำจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขัน Olympic 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขัน มีดังนี้ – ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร ได้อันดับที่ 32 ของโลก – ท่าฟรีสไตล์ 800 เมตร ได้อันดับที่ 36 ของโลก

Continue reading


การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ?ในวันงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม ราชวรมหาวิหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับโล่และเงินรางวัล6,000บาท วันที่ 8 กรกฎาคม 2560  

Continue reading


วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และนำเทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดช่องลม จ.นนทบุรี กิจกรรมหน้าเสาธง ถวายผ้าอาบน้ำฝน นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลนั่งฟังเทศน์ นำเทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดช่องลม จ.นนทบุรี

Continue reading